Geocoding/Soundex

http://www.nara.gov/genealogy/soundex/soundex.html